Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti S – Point s.r.o.

Spoločnosť S – Point s.r.o. vydáva reklamačný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri reklamácii tovaru zo strany kupujúceho počas záručnej doby a riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: S – Point s.r.o.
sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 48 194 662
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104607/B
DIČ: 2120088498
IČ DPH: SK2120088498
telefón: +421911735595
email: info@twin4mobile.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

OBSAH REKLAMAČNÉHO PORIADKU:

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Zodpovednosť predávajúceho
  3. Právo kupujúceho na reklamáciu
  4. Lehoty na uplatnenie reklamácie
  5. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie
  6. Spôsob vybavenia reklamácie
  7. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok (ďalej aj ako „RP") vydáva predávajúci (ďalej len „predávajúci") v súlade s § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj „,zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
RP upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „tovar"), na ktoré bola poskytnutá záruka, a ktoré si zakúpili zákazníci (ďalej len „kupujúci") od Predávajúceho, a určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na tovare vyskytla po jeho prevzatí v záručnej dobe alebo ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Kúpa tovaru prebieha cez internetový obchod predávajúceho, bližšie podmienky ktorého upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej aj ako „V.O.P."). Tento RP je neoddeliteľnou súčasťou V.O.P. a kupujúci je povinný sa oboznámiť s RP a V.O.P. ešte pred objednaním tovaru u predávajúceho.

 

2. Zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu.za to, že tovar, ktorý si kupujúcim zakúpil z jeho vlastníctva prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho:
a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,
b) je bez vád,
c) sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.
d)zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanovených.
2. predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru (záručný list, písomný podľa povahy tovaru).

 

3. Právo kupujúceho na reklamáciu

1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru, za ktorú predávajúci nezodpovedá. Ak má tovar zjavné poškodenia, t. z. ak vykazuje zjavné poškodenia už obal tovaru pri jeho predaji kupujúcemu, má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade zostáva nárok kupujúceho voči predávajúcemu z kúpnej zmluvy i naďalej zachovaný.
2. Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskoršie však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.
3. Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim, a teda sa vyskytla až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia, kupujúci je povinný ju vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
4. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného tovaru v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, sa neprihliadne.
5. Ak kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti predávajúceho za ním reklamovanú vadu tovaru, predávajúci je povinný mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
6. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je predávajúci povinný vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak reklamácii sa nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho.
7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, náklady ktorého bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša výlučne predávajúci. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

4. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho. Moment prevzatia tovaru podrobnejšie upravujú V.O.P. predávajúceho.
2. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.
3. Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Ako záručný list môže slúžiť aj doklad o kúpe tovaru, ktorý obsahuje uvedené náležitosti. Na žiadosť kupujúce predávajúci vždy vydá osobitný záručný list k tovaru.
4. Pri výmene reklamovaného tovaru za nový tovar začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu tovaru.
5. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

 

5. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie

1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť na adrese u predávajúceho – Klincová 35, 821 08 Bratislava, osobne, poštou alebo kuriérom. Kupujúci môže chybný tovar určený na reklamáciu zaslať prepravnou službou na uvedenú adresu predávajúceho. Náklady na prepravu znáša v plnom rozsahu kupujúci. V takomto prípade sa odporúča reklamovaný tovar dôkladne zabezpečiť, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a takisto zásielku zreteľne označiť „REKLAMÁCIA". Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o kúpe tovaru, podrobný popis chyby, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.
2. V prípade, ak kupujúci požaduje opravu vadného tovaru a v záručnom liste je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou), do miesta uvedeného v bode 1.
4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť servisný list a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne vyplnený servisný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
5. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie a v prípade potreby údaje uvedené v bode 12. tohto článku. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).
6. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
7. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu alebo autorizovanému stredisku. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu príp. servisnému stredisku sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu príp. servisnému stredisku.
8. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

6. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
2. Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.
3. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a. ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,

b. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,

c. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,

d. predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

4. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje predávajúci.

6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a)odovzdaním opraveného tovaru
b)výmenou tovaru
c)vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e)písomnou výzvou na prevzatie plnenia
f)odôvodneným zamietnutím reklamácie.
8. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

 

7. Záverečné ustanovenia
1. Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti kupujúcim, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARS"). Kompetentným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim podľa Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodná inšpekcia [kontakt: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, elektronicky ars@soi.sk alebo adr@soi.sk] alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line (v jazyku, ktorý si zvolí), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci (spotrebiteľ) pri predkladaní podania platformou pre riešenie sporov on-line vyplní príslušný elektronický formulár sťažnosti, predloží informácie dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line a môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto RP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude platná a účinná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu predávajúceho.
3. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 20.11.2018 a nahrádza všetky predchádzajúce reklamačné poriadky predávajúceho regulujúce podmienky reklamácie pri predaji tovaru cez internetový obchod predávajúceho.

 

výpredaj

Prihlásenie