Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy / zrušenie objednávky

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy súčasťou ktorého bude aj uvedenie účtu kupujúceho.

3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo v rámci uvedenej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať jeho vlastnosti a funkčnosť spôsobom obdobným a obvyklým pri kúpe tovaru v kamennej predajni; tým sa však nemá namysli začať tovar používať na určený jeho účel. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar v súlade s týmto článkom V.O.P. Pre účely identifikácie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma. Tovar spĺňajúci uvedené podmienky kupujúci môže vrátiť predávajúcemu jeho zaslaním alebo fyzickým donesením na adresu: S – Point s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava.

5. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní po tom, čo bolo v súlade s týmito V.O.P. predávajúcemu oznámené odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako predávajúci fyzicky obdrží vrátený tovar od kupujúceho, resp. bude mať za preukázané, že v uvedenej lehote kupujúci odovzdal tovar na prepravu predávajúcemu.

6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je zmluvnými stranami dohodnuté, že za dobu používania sa nepovažuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. do odovzdania tovaru kuriérskej službe za účelom prepravy tovaru predávajúcemu.

8. Ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu 4 tohto článku, predávajúcemu vznikne voči kupujúcemu právo na náhradu všetkých nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj škody s tým spojenej.

9. Zákazník je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne u predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese info@twin4mobile.sk. Iné formy uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci neakceptuje. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť [tu] (kliknutím sem sa zobrazí formulár). Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie musí obsahovať údaje v ňom požadované.

11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto V.O.P., najmä v tomto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude platným a účinným právnym úkonom a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu žiadne platby. Všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru pri neplatnom odstúpení znáša v celom rozsahu kupujúci.

12. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

- na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

- na dodávku novín, periodík a časopisov,

- na dodávku tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- na dodávku tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

13. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky kupujúcemu až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak objednávka ešte nebola predávajúcim potvrdená, minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má kupujúci právo objednávku stornovať a to bez akéhokoľvek storno poplatku.

14. Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá zaplatená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

15. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu twin@spoint.sk, telefonicky alebo osobne v sídle predávajúceho.

16. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim do 7 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho, alebo od jej potvrdenia. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

17. V prípade, že kupujúci celkom alebo čiastočne zaplatil kúpnu cenu za tovar, pri ktorom došlo k storne objednávky, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

18. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru podľa týchto V.O.P. bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar predávajúcemu zaplatil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu tzv. dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

19. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od kúpnej zmluvy alebo zrušení objednávky v súlade s týmto článkom V.O.P. znáša kupujúci v celom rozsahu.

20. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, t. z. ak tovar nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nebude riadiť týmto článkom V.O.P. ale príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

výpredaj

Prihlásenie