Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu, spoločnosti S – Point s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „V.O.P.") upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť S – Point s.r.o. a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu twin4mobile.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: S – Point s.r.o.
sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 48 194 662
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104607/B
DIČ: 2120088498
IČ DPH: SK2120088498
telefón: +421 911 583 039
email: info@twin4mobile.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

OBSAH V.O.P.:

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3. Práva a povinnosti kupujúceho

4. Práva a povinnosti predávajúceho

5. Kúpna cena a platobné podmienky

6. Podmienky dodania tovaru

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / zrušenie objednávky

9. Podmienky ochrany osobných údajov

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli spracované podľa platnej legislatívy SR, najmä podľa:

-zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

-zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona o elektronickom obchode, všetko v znení neskorších predpisov a

-zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje mu tak tovar objednávať a kupovať prostredníctvom aplikácie na internetovej stránke twin4mobile.sk. Takýto nákup tovaru môžu uskutočňovať tak fyzické ako aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci" alebo „zákazník").

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto V.O.P. a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke „Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

5. Predávajúci je viazaný vo vzťahu ku kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

6. Tieto V.O.P. sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:

- e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

- kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,

- telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

2. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako „Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.

3. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

- dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

- názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

- adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,

- podmienky a spôsob prepravy.

4. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať takisto písomnú formu.

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu pri preprave,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

- bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, napr. prostredníctvom emailu,

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list, daňový doklad, faktúru).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

5. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena") formou:

- dobierkou v mieste dodania tovaru,

- dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, Zásielkovne, alebo

- platobnou bránou (online bankovým prevodom alebo platobnou kartou)

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny pred potvrdením objednávky kupujúcemu v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste miery inflácie alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tejto zmene je predávajúci povinný informovať kupujúceho bezodkladne.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4. V prípade ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu v zmysle kúpnej zmluvy, kupujúci bude oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnou legislatívou SR a týmito V.O.P.

5. Pri cene tovaru, alebo výsledného súčtu tovaru nad 70 Eur a vrátane, je poštovné zdarma.

6. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH. Všetky prípadne ponúkané akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

6. Podmienky dodania tovaru

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu prostredníctvom kuriéra v lehote do 14 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi/dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše kuriér/dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy súčasťou ktorého bude aj uvedenie účtu kupujúceho.

7. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúcemu vzniká nárok na náhradu vzniknutej škody.

8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne uvedením nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

9. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / zrušenie objednávky

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy súčasťou ktorého bude aj uvedenie účtu kupujúceho.

3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo v rámci uvedenej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať jeho vlastnosti a funkčnosť spôsobom obdobným a obvyklým pri kúpe tovaru v kamennej predajni; tým sa však nemá namysli začať tovar používať na určený jeho účel. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar v súlade s týmto článkom V.O.P. Pre účely identifikácie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma. Tovar spĺňajúci uvedené podmienky kupujúci môže vrátiť predávajúcemu jeho zaslaním alebo fyzickým donesením na adresu: S – Point s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava.

5. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní po tom, čo bolo v súlade s týmito V.O.P. predávajúcemu oznámené odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako predávajúci fyzicky obdrží vrátený tovar od kupujúceho, resp. bude mať za preukázané, že v uvedenej lehote kupujúci odovzdal tovar na prepravu predávajúcemu.

6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je zmluvnými stranami dohodnuté, že za dobu používania sa nepovažuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. do odovzdania tovaru kuriérskej službe za účelom prepravy tovaru predávajúcemu.

8. Ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu 4 tohto článku, predávajúcemu vznikne voči kupujúcemu právo na náhradu všetkých nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj škody s tým spojenej.

9. Zákazník je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne u predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese twin@spoint.sk. Iné formy uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci neakceptuje. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť [tu] (kliknutím sem sa zobrazí formulár). Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie musí obsahovať údaje v ňom požadované.

11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto V.O.P., najmä v tomto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude platným a účinným právnym úkonom a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu žiadne platby. Všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru pri neplatnom odstúpení znáša v celom rozsahu kupujúci.

12. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

- na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

- na dodávku novín, periodík a časopisov,

- na dodávku tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- na dodávku tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

13. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky kupujúcemu až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak objednávka ešte nebola predávajúcim potvrdená, minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má kupujúci právo objednávku stornovať a to bez akéhokoľvek storno poplatku.

14. Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá zaplatená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

15. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu twin@spoint.sk, telefonicky alebo osobne v sídle predávajúceho.

16. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim do 7 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho, alebo od jej potvrdenia. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

17. V prípade, že kupujúci celkom alebo čiastočne zaplatil kúpnu cenu za tovar, pri ktorom došlo k storne objednávky, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

18. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru podľa týchto V.O.P. bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar predávajúcemu zaplatil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu tzv. dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

19. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od kúpnej zmluvy alebo zrušení objednávky v súlade s týmto článkom V.O.P. znáša kupujúci v celom rozsahu.

20. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, t. z. ak tovar nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nebude riadiť týmto článkom V.O.P. ale príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

9. Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

S – Point s.r.o.

So sídlom Klincová 35

821 08 Bratislava

IČO: 48 194 662

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 104 607

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ustanovil nasledovnú zodpovednú osobu:

Ing. Vladimír Ležák

Pezinská 52

Slovenský Grob 900 26

Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby Prevádzkovateľ mohol ponúknuť hodnotné služby dotknutým osobám, potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva spôsobom, aby nedochádzalo k zásahom do základných práv a slobôd dotknutých osôb a zároveň chráni osobné údaje dotknutej osoby pred ich zneužitím.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy len na konkrétne účely vymedzené v týchto Podmienkach.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na jednotlivé účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon"), ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR"). Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania Prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané vždy v primeranom rozsahu a na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel samotného spracúvania.

V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb má Prevádzkovateľ prijaté personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú zakotvené a podrobnejšie definované v interných riadiacich predpisoch Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely:

 

A. Nákup tovaru v e-shope Prevádzkovateľa, dodanie tovaru, a vybavovanie reklamácií

a) Prevádzkovateľ spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a vybavovania reklamácií osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

Meno a priezvisko

Adresa

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Údaje súvisiace s bezhotovostnou platbou za tovar.

b) Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Spracúvanie osobných údajov pri nákupe a dodaní tovaru z e-shopu je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Absencia osobných údajov dotknutej osoby má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru.

c) Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

d) Príjemcami osobných údajov sú:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Slovensko

IČO: 35 834 498

Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26367/B

 

Zásielkovňa s.r.o.

Muchovo námestie 3624/8

Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01

Slovensko

IČO: 48 136 999

Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 105158/B

 

BiznisWeb s.r.o.

Soblahovská 1116/61, 911 01, Trenčín

IČO: 36332275

Zapísaný v OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14274/R

 

KROS a.s.

A. Rudnaya 21

Žilina 010 01

IČO: 31635903

Zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 10564/L

 

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217
DIČ: 2020351993
IČ DPH: SK 2020351993
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 

B. Zasielanie informácií o novinkách a akciových ponukách

a) Prevádzkovateľ spracúva na účely zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách (ďalej len „marketing") osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

Meno a priezvisko

Adresa

Telefónne číslo,

E-mailová adresa.

b) Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely marketingu je súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba zaškrtnutím príslušného políčka (prihlásiť sa k odberu noviniek, prijímať špeciálne ponuky našich partnerov) pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii v e-shope Prevádzkovateľa. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel marketingu je dobrovoľné, Prevádzkovateľ ním nepodmieňuje uzavretie zmluvy ani poskytnutie akejkoľvek inej služby.

c) Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na dobu udelenia súhlasu. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe iného právneho základu ako je súhlas.

C. Plnenie zákonom stanovených povinností

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

b) Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. c) Zákona. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o archívoch a registratúrach.

c) Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

d) Príjemcami osobných údajov sú:

V&H Consulting, s.r.o.

Martina Granca 3527/7

Bratislava 841 02

IČO: 48 056 201

Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 103287/B

D. Registrácia kupujúceho v e-shope

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely registrácie v e-shope Prevádzkovateľa v rozsahu, ktorý zodpovedá údajom vyplneným v registračnom formulári Prevádzkovateľa, pričom ide najmä o:

Meno a priezvisko

Adresu

Telefónne číslo

E-mailovú adresu

b) Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

c) Osobné údaje sú spracúvané počas doby trvania registrácie v e-shope.

Dotknutá osoba má podľa § 21 Zákona právo na prístup k svojím osobným údajom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe údaje, ktoré spracúva. Dotknutá osoba má takisto právo na informácie o:

A. účele spracúvania osobných údajov,

B. kategórii spracúvaných osobných údajov,

C. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

D. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

E. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

F. práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

G. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

H. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Dotknutá osoba má podľa § 22 Zákona právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je daný jeden z dôvodov podľa § 23 ods. 2 Zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak je daný jeden z dôvodov podľa § 24 ods. 1 Zákona.

Dotknutá osoba má právo preniesť svoje osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi za podmienok stanovených v § 26 Zákona.

Dotknutá osoba má právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

A. písomne, na adresu sídla Prevádzkovateľa s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

B. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo

C. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom, Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi SR. Orgánom príslušným na konanie o ochrane osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

10. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ, resp. listových zásielok či telefonicky.

Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti kupujúcim, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARS"). Kompetentným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim podľa Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodná inšpekcia [kontakt: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, elektronicky ars@soi.sk alebo adr@soi.sk] alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line (v jazyku, ktorý si zvolí), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci (spotrebiteľ) pri predkladaní podania platformou pre riešenie sporov on-line vyplní príslušný elektronický formulár sťažnosti, predloží informácie dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line a môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov SR, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a plnení na ich základe. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky, prípadne iné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V Bratislave, 20.11.2018

10.Záverečné ustanovenia

 

výpredaj

Prihlásenie