Reklamační pořádek

Reklamační řád společnosti S - Point sro

Společnost S - Point sro vydává reklamační řád, který upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při reklamaci zboží ze strany kupujícího během záruční doby a řádně informuje kupujícího o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit .

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: S - Point sro
Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 48 194 662
Zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro , vložka č. 104607 / B
DIČ: 2120088498
IČ DPH: SK2120088498
telefon: +421911735595
email: twin@spoint.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, PO Box 5,820 07 Bratislava 27
Obor výkonu dozoru
tel. č .: 02/58272 172; 02/58272 104
fax. č .: 02/58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OBSAH reklamačního řádu:

Obecná ustanovení
odpovědnost prodávajícího
Právo kupujícího na reklamaci
Lhůty pro uplatnění reklamace
Postup uplatnění a vyřízení reklamace
Způsob vyřízení reklamace
Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád (dále také jako "RP") vydává prodávající (dále jen " prodávající ") v souladu s § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), § 18 a násl . Zákona č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele o změně zákona č. 372/1990 Sb. O přestupcích (dále také ", zákon o ochraně spotřebitele ") a zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.
RP upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží (dále jen " zboží "), na které byla poskytnuta záruka, a které si zakoupili zákazníci (dále jen " kupující ") od Prodávajícího, a určuje místa, na kterých může kupující uplatnit své právo na reklamaci a požádat o odstranění vady, která se na zboží vyskytla po jeho převzetí v záruční době nebo kterou zboží měl při jeho převzetí kupujícím as tímto právem z odpovědnosti za vady související práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Koupě zboží probíhá přes internetový obchod prodávajícího, bližší podmínky jehož upravují Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále také jako "VOP"). Tento RP je nedílnou součástí VOP a kupující je povinen se seznámit s RP a VOP ještě před objednáním zboží u prodávajícího.

2. Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá kupujúcemu.za to, že zboží, které si kupujícím zakoupil z jeho vlastnictví prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího:
a) má požadovanou kvalitu a užitné vlastnosti, výrobcem udané jeho provozně technické parametry a že jeho používání na určené účely bylo schváleno v souladu s příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy na území Slovenské republiky,
b) je bez vad,
c) se mu prodal za cenu, kterou měl v okamžiku nabídky a jeho prodeje a že tato cena se mu i správně účtovala.
d) odpovídá dle obecně závazných právních předpisů také zdravotním, hygienickým a jiným podmínkám v nich stanovených.
2. prodeji zboží je prodávající povinen vydat kupujícímu doklady o koupi zboží (záruční list, písemný podle povahy zboží).

3. Právo kupujícího na reklamaci

1. Kupující má právo na reklamaci vady zjištěné na jím zakoupeném zboží. Toto právo kupujícího se však nevztahuje na vadu zboží, za kterou prodávající neodpovídá. Pokud má zboží zjevné poškození, tz pokud vykazuje zjevné poškození už obal zboží při jeho prodeji kupujícímu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok kupujícího vůči prodávajícímu z kupní smlouvy i nadále zachován.
2. Pokud jde o vadu, kterou má zboží při jeho převzetí kupujícím, kupující je povinen své právo na reklamaci vady jím zakoupeného zboží uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost prohlédnout si zboží, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud v této lhůtě nevytkne vadu, právo zanikne.
3. Pokud jde o vadu, která neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím, a tedy se vyskytla až po šesti měsících ode dne převzetí, kupující je povinen ji vytknout do šesti měsíců od jejího zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
4. Pokud kupující neuplatní u prodávajícího své právo na reklamaci vady u něj zakoupeného zboží v záruční době, toto jeho právo zanikne. Na reklamaci vady zakoupeného zboží, kterou kupující uplatní u prodávajícího po uplynutí jeho záruční doby, se nepřihlédne.
5. Pokud kupující uplatnil právo z odpovědnosti prodávajícího za ním reklamovanou vadu zboží, prodávající je povinen mu vydat doklad potvrdzujíci uplatnění této jeho reklamace.
6. Doklad podle bodu 5 tohoto článku je prodávající povinen vydat kupujícímu již při uplatnění jeho reklamace, a to i tehdy, pokud reklamaci nemůže vyhovět na místě a ihned nebo v celém rozsahu, jakož i když se vůbec nevyhoví reklamaci kupujícího.
7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.
8. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení, náklady jehož bez ohledu na výsledek odborného posouzení nese výlučně prodávající. Pokud kupující reklamaci uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4. Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího. Moment převzetí zboží podrobněji upravují VOP prodávajícího.
2. Délka záruční doby je 24 měsíců.
3. Záruční list obsahuje obchodní jméno prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání, obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky. Jako záruční list může sloužit i doklad o koupi zboží, který obsahuje uvedené náležitosti. Na žádost kupujícího prodávající vždy vydá zvláštní záruční list ke zboží.
4. Při výměně reklamovaného zboží za nové zboží začne běžet od jeho převzetí nová záruční doba. Výměna pouze některé části reklamovaného zboží se považuje za opravu zboží.
5. Do záruční doby se nepočítá doba mezi dnem, kdy kupující uplatnil své právo z odpovědnosti za vady u prodávajícího a dnem, od kterého si byl kupující povinen po skončení jeho opravy opravené zboží převzít.

5. Postup uplatnění a vyřízení reklamace

1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit na adrese u prodávajícího - Klincová 35, 821 08 Bratislava, osobně, poštou nebo kurýrem. Kupující může vadné zboží určený k reklamaci zaslat přepravní službou na uvedenou adresu prodávajícího. V takovém případě se doporučuje reklamované zboží důkladně zajistit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a rovněž zásilku zřetelně označit "REKLAMACE". Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o koupi zboží, podrobný popis chyby, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i chyby zboží.
2. V případě, že kupující požaduje opravu vadného zboží a v záručním listu je uveden jiný podnikatel určený na opravu, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
3. Reklamaci může kupující uplatnit předáním vadného zboží a příslušných dokladů, případně jeho zasláním (poštou nebo kurýrní službou), do místa uvedeného v bodě 1.
4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit servisní list a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznána za záruční. Neúplný nebo nesprávně vyplněný servisní list je neplatný. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích opravách souvisejících se zárukou.
5. Kupující při uplatnění reklamace přesně popíše vadu zboží a způsob, jakým se vada projevuje. V reklamačním protokolu zákazník uvede kontaktní adresu (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, e-mail), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a případně údaje uvedené v bodě 12. tohoto článku. Prodávající neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené kupujícím v reklamačním protokolu a za nemožnost doručení písemností na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V reklamačním protokolu kupující zároveň uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady si uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou).
6. Pokud kupující zasílá vadné zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je povinen zabalit jej do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží, přičemž je povinen zásilku označit příslušnými symboly. Za škodu na zboží způsobenou jeho nevhodným zabalením prodávající neodpovídá.
7. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku. Při osobním uplatnění reklamace je to den předání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu nebo autorizovanému středisku. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu příp. servisnímu středisku se za den zahájení reklamačního řízení považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady bylo doručeno prodávajícímu příp. servisnímu středisku.
8. V případě, že kupující při uplatnění reklamace nepředá všechny požadované doklady, příp. tyto nejsou čitelné nebo předáván zboží není kompletní, reklamační řízení začíná až dnem předání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Pokud kupující ani na výzvu prodávajícího nedoplní chybějící doklady a zboží, reklamace bude považována za nedůvodnou.

6. Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud se na zboží během záruční doby vyskytne vada, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný . Odstranitelnými vadami jsou vady, jejichž odstraněním se nezhorší kvalita a užitné vlastnosti zboží.
2. Pokud se provedenou záruční opravou zhoršil vzhled zboží a nebyla porušena jeho funkčnost, je možné řešit reklamaci slevou z kupní ceny.
3. Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy:

a. pokud se na zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady,

b. jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat; za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím nejméně dvou předchozích opravách,

c. jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží,

d. prodávající nevybaví reklamaci v zákonné 30denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).

4. Pokud se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

5. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení zboží a možnost jeho dalšího užívání. O výši poskytované slevy rozhoduje prodávající.

6. Pokud zboží prodávané za nižší cenu má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží
b) výměnou zboží
c) vrácením kupní ceny zboží (při odstoupení kupujícího od smlouvy)
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
e) písemnou výzvou k převzetí plnění
f) odůvodněným zamítnutím reklamace.
8. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Sb . o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrokům ve znění pozdějších předpisů.

7. Závěrečná ustanovení
1. Pokud kupující (spotřebitel) není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne odeslání žádosti kupujícím, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ARS"). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím podle Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodní inspekce [kontakt: Ústřední inspektorát SOI, odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava, elektronicky ars@soi.sk nebo adr@soi.sk] nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. kupující (spotřebitel) může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line (v jazyce, který si zvolí), která je dostupná na webové stránce http: //ec.e uropa.eu/consumers/odr/. Kupující (spotřebitel) při předkládání podání platformou pro řešení sporů on-line vyplní příslušný elektronický formulář stížnosti, předloží informace dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line a může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti .
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto RP bez předchozího upozornění, přičemž každá změna bude platná a účinná dnem jejího zveřejnění na stránce internetového obchodu prodávajícího.
3. Tento RP nabývá platnosti a účinnosti dnem 20.11.2018 a nahrazuje všechny předchozí reklamační řády prodávajícího regulující podmínky reklamace při prodeji zboží přes internetový obchod prodávajícího.

 

Přihlášení