Odstoupení od kupní smlouvy

8. Odstoupení od kupní smlouvy / zrušení objednávky

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet určený kupujícím.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky, a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy jehož součástí bude i uvedení účtu kupujícího.

3. Kupující (spotřebitel) je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo v rámci uvedené lhůty zboží rozbalit a odzkoušet jeho vlastnosti a funkčnost způsobem obdobným a obvyklým při koupi zboží v kamenné prodejně; tím se však nemá namysli začít zboží používat na určený jeho účel. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávajícímu zboží v souladu s tímto článkem VOP Pro účely identifikace zahájení běhu lhůty na odstoupení od kupní smlouvy se zboží považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

- zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo se

- dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se

- zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4. Vrácené zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) A s originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá. Zboží splňující uvedené podmínky kupující může vrátit prodávajícímu jeho zasláním nebo fyzickým donesením na adresu: S - Point sro, Klincová 35, 821 08 Bratislava.

5. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet určený kupujícím, a to nejpozději do 14 dnů poté, co bylo v souladu s těmito VOP prodávajícímu oznámeno odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než prodávající fyzicky obdrží vrácené zboží od kupujícího, resp. bude mít za prokázané, že v uvedené lhůtě kupující odevzdal zboží k přepravě prodávajícímu.

6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust . § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění.

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je smluvními stranami dohodnuto, že za dobu používání se nepovažuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. do předání zboží kurýrní službě za účelem přepravy zboží prodávajícímu.

8. Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží, který nesplňuje požadavky podle bodu 4 tohoto článku, prodávajícímu vznikne vůči kupujícímu právo na náhradu všech nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu i škody s tím spojené.

9. Zákazník je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží, písemně u prodávajícího nebo elektronickou poštou na adrese twin@spoint.sk. Jiné formy uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy prodávající neakceptuje. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

10. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy je možné stáhnout [zde] (kliknutím sem se zobrazí formulář) . Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení musí obsahovat údaje v něm požadované.

11. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto VOP, zejména v tomto článku, odstoupení od kupní smlouvy nebude platným a účinným právním úkonům a prodávající není povinen vrátit kupujícímu žádné platby. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží při neplatném odstoupení snáší v celém rozsahu kupující.

12. Kromě případů, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- na dodávku zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

- na dodávku zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

13. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky kupujícímu až po uplynutí lhůty pro dodání zboží. Pokud objednávka ještě nebyla prodávajícím potvrzena, minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má kupující právo objednávku stornovat a to bez jakéhokoli storno poplatku.

14. Pokud kupující stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty prodávajícím, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazena záloha nebo celá zaplacená částka mu bude vrácena ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky) bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím.

15. Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu twin@spoint.sk, telefonicky nebo osobně v sídle prodávajícího.

16. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě. Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky od kupujícího, nebo od jejího potvrzení. O stornování objednávky bude kupující prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

17. V případě, že kupující zcela nebo částečně zaplatil kupní cenu za zboží, při kterém došlo k stornu objednávky, bude mu tato částka vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky), bezhotovostním převodem na jím určený účet.

18. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží podle těchto VOP bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží prodávajícímu zaplatil. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu tzv. dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

19. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky v souladu s tímto článkem VOP nese kupující v celém rozsahu.

20. V případě, že je kupujícím právnická osoba, tz pokud zboží nakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, odstoupení od kupní smlouvy se nebude řídit tímto článkem VOP ale příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

mi ustanoveními Obchodního zákoníku.

Přihlášení